Konfiguracja jednoprzejściowego systemu kontroli dostępu z wykorzystaniem kontrolera DS-K2801 Hikvision

Spis treści
1. Cel biblioteki
W artykule zostanie zaprezentowany schemat systemu kontroli dostępu dla jednego przejścia, dwustronnie kontrolowanego z wykorzystaniem kontrolera DS-K2801 G75021. Zostanie również przedstawiona krok po kroku najważniejsza konfiguracja systemu z wykorzystaniem aplikacji klienckiej iVMS-4200 tak aby nawet początkujący instalator mógł samodzielnie skonfigurować prosty system kontroli dostępu.
2. Budowa systemu
Na poniższym schemacie przedstawiono pojedyncze przejście, dwustronnie kontrolowane z wykorzystaniem kontrolera DS-K2801 G75021 umieszczonego w bardzo małej obudowie o wymiarach 28,5 x 23,7 x 7 cm. Na wejściu i wyjściu zostały zamontowane czytniki z wbudowaną klawiaturą DS-K1107AMK G75662, które pracują w standardzie Mifare (13,56 MHz). Czytniki zostały podłączone do kontrolera DS-K2801 za pomocą magistrali komunikacyjnej Wiegand. Taki zestaw pozwala na autoryzację użytkownika na wejściu i wyjściu z wykorzystaniem tagu (karta, brelok), tagu i pinu oraz tagu lub pinu. Dodatkowo w kontrolerze można ustawić autoryzację polegającą na wpisaniu numeru tagu. Do kontrolera poprzez awaryjny przycisk wyjścia K7PEB(Green) G77194 został podłączony elektrozaczep rewersyjny XS12R G74232. Po wyzwoleniu przycisku wyjścia obwód łączący kontroler z elektrozaczepem zostaje przerwany, co powoduje otwarcie drzwi. Na drzwiach zamontowany został kontaktron B-3A G3522, który przekazuje do kontrolera informacje o statusie drzwi. Podczas procesu konfiguracji instalator nadaje uprawnienia użytkownikom, takie jak sposób autoryzacji (np. tag, pin), uprawnienia dostępu, harmonogram itp. dzięki czemu użytkownicy mogą poruszać się po budynku według przydzielonych im uprawnień. W kontrolerze przechowywana jest również historia zdarzeń.
3. Aktywacja kontrolera i dodanie go do aplikacji iVMS-4200
Aktywację kontrolera (nadanie mu hasła) oraz ustawienie odpowiedniego adresu IP (z tej klasy adresowej w której znajduje się komputer wykorzystywany do konfiguracji) najwygodniej jest wykonać za pomocą aplikacji SADP (opis aktywacji). Ponieważ kontroler nie posiada wbudowanego WebSerwera, nie można zalogować się do niego przez przeglądarkę internetową. Bezpłatnym oprogramowaniem wykorzystywanym do konfiguracji jest iVMS-4200 (zalecana wersja 3.8.1.4 lub wyższa). Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji, należy przejść do zakładki Konserwacja i zarządzanie -> Zarządzanie urządzeniem -> Urządz -> Urządzenia Online i dodać kontroler uzupełniając wszystkie niezbędne dane. Prawidłowo dodany kontroler będzie posiadał status Online jak na poniższym obrazie.
Prawidłowo dodany kontroler DS-K2801 G75021 do aplikacji iVMS-4200
4. Synchronizacja czasu
Aby cały system kontroli dostępu działał poprawnie, musi być ustawiony prawidłowy czas w kontrolerze. Synchronizacja czasu może zostać wykonana na kilka sposobów. Jednym z nich jest zaznaczenie opcji Synchronizuj czas podczas dodawania kontrolera do aplikacji iVMS-4200. Kolejny sposób to wsadowa synchronizacja czasu z poziomu aplikacji iVMS-4200. W tym celu należy po dodaniu urządzenia przejść do zakładki: Menu główne -> Narzędzia -> Wsadowa synchronizacja czasu i zaznaczyć na liście dostępne urządzenie bądź urządzenia w których czas ma zostać zsynchronizowany.

Wsadowa (zbiorcza) synchronizacja czasu za pomocą iVMS-4200
5. Tworzenie organizacji, dodawanie osób, tagów, pinu i kodu
Aby stworzyć organizację do której będą dodawane osoby posiadające określone uprawnienia, należy z okna głównego programu iVMS-4200 przejść do zakładki Kontrola dostępu -> Osoba. W programie jest już stworzona organizacja o nazwie Nowa organizacja. Można zmienić jej nazwę lub dodać własną. W opisywanym przykładzie została stworzona organizacja o nazwie Dipol do której dodano użytkownika o imieniu Sławek.
Przykład stworzenia organizacji do której został dodany użytkownik o imieniu Sławek
Poniżej przedstawiony został zrzut obrazu w którym można dokonać edycji danych oraz uprawnień stworzonego użytkownika. W zależności rodzaju podłączonego do kontrolera czytnika czy terminala i funkcji obsługiwanych przez dany kontroler, możliwe jest ustawienie różnych parametrów. W opisywanym przykładzie podłączone zostały czytniki w standardzie Mifare wraz z klawiaturą w związku z czym autoryzacja będzie możliwa z wykorzystaniem, tagu, hasła oraz kombinacji tych wariantów (tagu i hasła, tagu oraz hasła). Aby przypisać tag do danego użytkownika, należy w oknie edycji przejść do zakładki Poświadczenie -> Karta, nacisnąć "+" i w zakładce Ustawienia - > Czytnik kart wskazać kontroler z którego taki będą odczytywane. Po kliknięciu zakładki Odczyt i przyłożeniu tagu do dowolnego czytnika, który jest podłączony do kontrolera, zostanie odczytany jego numer. Numer ten może też zostać ręcznie wprowadzony przez użytkownika. Aby dodać PIN otwierania, należy w opcji edycji użytkownika przejść do zakładki Kontrola dostępu -> Kod Pin i nadać go (od 4 do 8 cyfr). Kod Pin może być wykorzystywany jeśli na czytniku ustawiona jest autoryzacja z wykorzystaniem Karty i hasła. Jeśli ustawiona jest autoryzacja za pomocą Karty lub hasła, kod uwierzytelniający (hasło) należy przypisać do stworzonego użytkownika w zakładce Kontrola dostępu - > Funkcje zaawansowane -> Kod uwierzytelniający. Należy pamiętać o tym że w zależności od ustawionego na czytniku sposobu autoryzacji, są to dwa różne hasła. Z poziomu edycji osoby można również ustawić Okres ważności (kontrola dostępu) czyli okres w jakim będą działały uprawnienia użytkownika oraz wiele innych opcji które mogą być obsługiwane w zależności od podłączonego czytnika lub rodzaju kontrolera.
Widok okna edycji użytkownika, gdzie w zakładce
Poświadczenie została dodany tag
Widok okna edycji użytkownika gdzie w zakładce
Kontrola dostępu został nadany Kod PIN
6. Nadawanie użytkownikom dostępu
Aby nadać stworzonym użytkownikom dostęp do drzwi obsługiwanych przez podłączony kontroler, należy z okna głównego programu przejść do zakładki Kontrola dostępu - > Kontrola dostępu -> Autoryzacja - > Grupa dostępu i stworzyć grupę. Na potrzeby opisywanej biblioteki została stworzona grupa o nazwie DIPOL DOSTĘP. W oknie edycji stworzonej grupy w zakładce Szablon została wybrana Autoryzacja całodobowa natomiast użytkownikowi Sławek został nadane uprawnienia dostępu dostęp do Drzwi1, tak jak zostało to pokazane na poniższym zrzucie.
Widok okna w którym została stworzona grupa dostępu o nazwie DIPOL DOSTĘP z ustawioną autoryzacją całodobową. Użytkownikowi Sławek zostały nadane uprawnienia dostępu do Drzwi1
Po zaakceptowaniu ustawień należy w oknie Kontrola dostępu -> Autoryzacja -> Grupa dostępu zaznaczyć stworzoną grupę i kliknąć zakładkę Zastosuj wszystko do urządzenia w celu przesłania konfiguracji do kontrolera. Po wykonaniu powyższej czynności użytkownik będzie miał możliwość otwierania Drzwi1 po przyłożenia tagu do czytnika wejściowego lub wyjściowego.
Widok okna w którym prawidłowo zostały przesłane dane do kontrolera po naciśnięciu przycisku Zastosuj wszystko do urządzenia
7. Konfiguracja sposobu uwierzytelnienia na czytniku
Podczas procesu konfiguracji użytkownikowi Sławek zostały nadane uprawnienia dostępu do Drzwi1 za pomocą czytnika wejściowego i wyjściowego. Aby skonfigurować sposób uwierzytelnienia na danym czytniku należy przejść do zakładki Kontrola dostępu -> Kontrola dostępu -> Funkcja zaawansowana -> Uwierzytelnienie i wskazać czytnik który będzie konfigurowany. Domyślnie konfiguracja dla całego tygodnia jest wyczyszczona, co oznacza autoryzację za pomocą tagu. W przypadku kontrolera DS-K2801 do wyboru są trzy sposoby autoryzacji: Przeciągnij kartę, Karta i hasło, Karta lub hasło. W przypadku wybrania trybu Przeciągnij kartę lub wyczyszczonej konfiguracji, autoryzacja możliwa jest za pomocą przypisanego użytkownikowi tagu. Jeśli zostanie wybrana opcja Karta i hasło, autoryzacja nastąpi po przyłożeniu tagu i wpisaniu Kodu PIN i zaakceptować przyciskiem # (kod PIN konfiguruje się w oknie edycji dodanej osoby w zakładce Kontrola dostępu -> Kod PIN. Ostatnia opcją jest autoryzacja za pomocy Karty lub hasła. W przypadku tej metody po przyłożeniu tagu lub wpisaniu hasła (które należy skonfigurować dla danego użytkownika w zakładce Kontrola dostępu -> Funkcje zaawansowane -> Kod uwierzytelniający) drzwi zostaną otwarte. Ustawioną na czytniku konfigurację można skopiować do drugiego czytnika, tak aby autoryzacja przy wejściu i wyjściu była taka sama.
Widok okna w którym dla Wejściowego czytnika kart1 została ustawiona autoryzacja Karta lub hasło dla całego tygodnia. Po naciśnięciu przycisku Kopiuj do, ustawienia mogą zostać skopiowane do drugiego czytnika
Widok okna w którym dla stworzonego użytkownika Sławek zostaje nadany kod uwierzytelniający. Kod ten będzie działał jeśli na czytniku zostanie ustawiony sposób autoryzacji Karta lub hasło