Klasyfikacja towarów z cennika firmy DIPOL
do Metody Podzielonej Płatności i kodów GTU

Wykaz rodzajów towarów z cennika firmy DIPOL, o których mowa
w art. 105A ust. 1, art. 106E ust. 1 pkt 18A, art. 108A ust. 1A oraz art. 108E Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
(Towary wrażliwe, wymuszające wystawienie faktury MPP o wartości brutto powyżej 15 000 zł.)
typ urządzenia CN PKWiU
dyski HDD 8471 70 50 26.20.21.0
SSD 8523 51 10 26.20.22.0
akumulatory kwasowo-ołowiowe 8507 20 20 00 27.20.22.0
litowo-jonowe 8507 60 00 90 27.20.23.0
urządzenia do odbioru sygnału telewizyjnego tunery 8528 71 15 00 26.40.20.0
transmodulatory
odbiorniki IPTV
przemienniki
stacje czołowe
streamery IPTV
taśmy stal nierdzewna 304 7220 20 41 24.32.10.0
stal nierdzewna 430 7220 20 49
stal węglowa cynkowana 7212 20 00 90 24.32.20.0
Wykaz rodzajów towarów z cennika firmy DIPOL, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
(Towary wrażliwe, wymuszające oznaczenie pola GTU w pliku JPK.)
typ urządzenia CN PKWiU GTU
dyski HDD 8471 70 50 26.20.21.0 GTU_06
SSD 8523 51 10 26.20.22.0
taśmy stal nierdzewna 304 7220 20 41 24.32.10.0 GTU_08
stal nierdzewna 430 7220 20 49
stal węglowa cynkowana 7212 20 00 90 24.32.20.0
UWAGA!
 • Na fakturach firmy DIPOL towary mają podane PKWiU jeżeli:
  • posiadają stawkę podatku VAT inną niż 23%
  • wyszczególnione są w załączniku nr 15 (wymuszają płatność MPP dla faktur o wartości brutto powyżej 15 000 zł.)
 • Każdy płatnik VAT klasyfikuje towary / transakcje na własną odpowiedzialność.
Kody GTU w plikach JPK
Od 1 października 2020 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT i przekazywania jej treści oraz deklaracji VAT organom podatkowym. Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) wymienionych zostało dziesięć grup towarowych i trzy usługowe, do których prawodawca przypisał oznaczenia GTU.
Zgodnie z nowymi przepisami GTU musi pojawić się w ewidencji VAT. Nie ma potrzeby oznaczania faktur. Podatnik w ewidencji VAT zgodnie z nowymi przepisami zobowiązany jest umieścić symbole GTU wyłącznie po stronie VATu należnego.
Wykaz grup towarów, które podlegają oznaczeniu kodami GTU,
z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
KOD Grupy towarów podlegające oznaczeniu kodem GTU
GTU_01 dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02 dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliw i olejów napędowych)
GTU_03 oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04 dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05 dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_06 dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU_07 dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
GTU_08 dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09 dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
GTU_10 dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11 świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
Faktury MPP
Od 1 listopada 2019 r. zgodnie z Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw sprzedawca w przypadku transakcji krajowej jest zobowiązany do wystawienia faktury oznaczonej słowami "Mechanizm Podzielonej Płatności" (MPP), a nabywca tak oznaczoną fakturę musi opłacić przelewem w ramach procedury MPP w przypadku, gdy faktura spełnienia łącznie dwa warunki:
 • wartość brutto faktury przekracza 15 000 zł
 • co najmniej jedna pozycja na fakturze znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (towary i usługi wrażliwe) - wykaz poniżej.
Jeżeli faktura ma wartość równą lub mniejszą niż 15 000 zł brutto, to nawet w przypadku sprzedaży towarów wrażliwych (zgodnie z załącznikiem nr 15 Ustawy) będzie wystawiona zwykła faktura VAT, którą można uregulować przelewem zwykłym lub MPP, kartą płatniczą, e-przelewem (On-line), gotówką lub zamówić wysyłkę za pobraniem (do wartości brutto 10 tys. zł).
Jeżeli faktura ma wartość brutto większą niż 15 000 zł i nie występują na niej towary wrażliwe to nie zostanie oznaczona jako faktura MPP.
W przypadku złożenia zamówienia, którego wartość po upustach przekracza kwotę brutto 15 000 zł oraz w którym występują towary wrażliwe (wg załącznika nr 15 Ustawy):
 • Firma nieposiadająca wystarczającego kredytu w firmie DIPOL (także taka bez linii kredytowej) po złożeniu zamówienia otrzyma numer, pod którym zostało zarejestrowane zamówienie i na jego podstawie dokona przelewu MPP. Wystawienie faktury VAT MPP i wydanie towaru nastąpi po wpłynięciu na konto bankowe firmy DIPOL przelewu MPP.
 • Firma posiadająca kredyt w DIPOLu o wielkości wystarczającej na pokrycie należności wystawianej faktury, otrzyma fakturę VAT MPP i towar zostanie wydany (wysłany) natychmiast.
 • Osób fizycznych wystawianie faktur i realizowanie przelewów w ramach procedury MPP nie dotyczy.
O tym że zamówienie spełnia wymogi podzielonej płatności nasz klient zostanie poinformowany:
 • w podsumowaniu koszyka - w przypadku zakupu przez e-Sklep,
 • mailowo z ofertą - w przypadku przesłania zapytania ofertowego drogą mailową,
 • przez wystawiającego fakturę - w przypadku zakupu osobistego.
Przelew Mechanizm Podzielonej Płatności można wykonać tylko z konta firmowego. Z konta osoby fizycznej jest to niemożliwe. Kwota netto trafia na rachunek bieżący firmy DIPOL, a kwota VAT na dedykowany rachunek VAT. W sumie dają wartość brutto faktury, która zostaje rozliczona na koncie dłużnika firmy DIPOL.
Za fakturę oznaczoną "Mechanizm Podzielonej Płatności" (lub co najmniej za towary wrażliwe z tej faktury) należy koniecznie zapłacić przelewem bankowym dedykowanym dla tej procedury. Mechanizm Podzielonej Płatności jest rodzajem przelewu, w którym płatnik podaje następujące parametry:
 • kwotę brutto z faktury,
 • wartość podatku VAT,
 • numer faktury VAT MPP lub nr dokumentu wiążącego zaliczkę i fakturę MPP, np. numer Zamówienia,
 • NIP sprzedawcy.
Ministerstwo Finansów potwierdziło, że weryfikowanie które pozycje na fakturze są faktycznie objęte obowiązkowym Podzielonej Płatności należy do nabywcy. DIPOL wskazuje swoim klientom które faktury są objęte Mechanizmem Podzielonej Płatności, natomiast które towary na fakturze zostały zakwalifikowane jako wrażliwe, można potwierdzić u swojego Opiekuna Handlowego.

Wykaz towarów i usług wymuszających płatność MPP dla faktur o wartości brutto powyżej 15 000 zł.
Załącznik nr 15 do Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.