Ochrona środowiska

Informujemy Państwa, że spełniając wymogi Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 2018 r. poz. 992) firma DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski Spółka Jawna jest zarejestrowana w prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem 000013240.

Firma DIPOL dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Przez sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych należy rozumieć, zgodnie z Ustawą, sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

Informujemy Państwa o kosztach gospodarowania odpadami (KGO) przypisanymi do towarów z naszej oferty. W zestawieniu poniżej znajduje się wykaz naszych towarów podlegających ustawie wraz z wyszczególnionymi kosztami przypadającymi na jednostkę miary towaru.
Wyszczególnione koszty ujęte są w cenie towaru.
Aby uzyskać aktualną listę przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wybranych lokalizacjach, należy posłużyć się wyszukiwarką na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: GIOŚ - wyszukiwarka