Wielka urodzinowa loteria Hikvision 2019

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Loteria zakończona 15 listopada 2019
Z okazji 5. rocznicy wprowadzenia do oficjalnej sprzedaży produktów Hikvision w Polsce organizowana jest loteria dla wszystkich firm, które zakupią w czasie jej trwania produkty Hikvision w autoryzowanej sieci hurtowej sprzedaży. W puli nagród znajduje się aż 5 Fiatów Fiorino. Jedyne co trzeba zrobić, to zgłosić swoją firmę w Programie Partnerskim Hikvision, zarejestrować zakup na stronie loterii i czekać na ogłoszenie wyników losowania.
Każdy klient jest dla nas ważny.
Dlatego każda firma która kupi produkty Hikvision w okresie promocji ma szansę wygrać samochód.
Klienci sieci DIPOL wygrali już dwa samochody
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Wrześniowe losowanie okazało się szczęśliwe dla naszego klienta
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Sierpniowe losowanie okazało się szczęśliwe dla naszego klienta
RAF-GUARD z Kielc.
Gratulujemy tym firmom wygranego samochodu.
Najważniejsze założenia Regulaminu loterii:
 • Loteria startuje 1 czerwca 2019,
 • Udział w loterii biorą wyłącznie firmy,
 • Zainteresowana loterią firma musi dołączyć do programu partnerskiego Hikvision,
 • Każdy zakup produktów Hikvison należy oddzielnie zarejestrować na stronie loterii,
 • Faktura musi mieć wartość co najmniej 1000 zł netto i być datowana w okresie od 1.06 do 15.11.2019,
 • Ilość losów jaką otrzymuje grający jest równa krotności 1000 zł z wartości netto faktury, czyli za 2050 przysługują dwa losy a za 1950 jeden los,
 • Na zgłoszonej fakturze muszą znajdować się tylko produkty Hikvision,
 • Losowania laureatów nagród odbywać się będą:
  • losowanie nr 1) w dniu 23.07.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie 01.06 do 15.07.2019 r.,
  • losowanie nr 2) w dniu 23.08.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie 16.07. do 15.08.2019 r.,
  • losowanie nr 3) w dniu 23.09.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie 16.08. do 15.09.2019 r.,
  • losowanie nr 4) w dniu 23.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie 16.09. do 15.10.2019 r.,
  • losowanie nr 5) w dniu 25.11.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie 16.10. do 15.11.2019 r.
 • Za każdym razem jest losowany jeden samochód Fiat Fiorino (w sumie 5 samochodów),
 • Zakup musi zostać dokonany u Partnera wyszczególnionego w załączniku Regulaminu (znajdują się tam wszyscy Dystrybutorzy i Partnerzy firmy DIPOL)
Jak zamówić towary z promocji:
  • Zalogować się w e-Sklepie DIPOL.
  • Dodać do koszyka produkty objęte promocją (mogą też być inne towary).
  • W koszyku zaznaczyć "Loteria Hikvision - chcę wziąć udział w loterii, zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu loterii." (na produkty Hikvision zostanie wystawiona oddzielna faktura).
  • Aby dany zakup mógł wziąć udział w promocji, wartość produktów Hikvision na fakturze musi być większa niż 1000 zł netto. O wartości towarów objętych promocją klient informowany jest na bieżąco w trakcie zakupów.
  • Zatwierdzić zamówienie.
  • Dokonać wybranej płatności.
  • Oczekiwać na paczkę lub odebrać osobiście w siedzibie firmy w Krakowie, ul. Ciepłownicza 40.
  • Osobiście przyjść i kupić wybrane produkty Hikvision.
 • w punktach sprzedaży stacjonarnej sieci DIPOL
  (Warszawa, Sandomierz, Częstochowa, Kielce, Łódź, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Szczecin)
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
  • należy złożyć zamówienie lub potwierdzić dostępność telefonicznie lub mailowo
  • odebrać osobiście lub zlecić wysyłkę
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Wielka urodzinowa loteria Hikvision”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Wielka urodzinowa loteria Hikvision”.

2. Nazwa organizatora loterii – organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, zwany dalej „organizatorem”.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

4. Definicje

4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.

4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.

4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnych produktów marki Hikvision za minimum 1.000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym spośród wskazanych w załączniku nr 1, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu, z tym zastrzeżeniem, że na fakturze nie mogą znaleźć się inne produkty niż marki Hikvision. Poza okresem sprzedaży promocyjnej produkty marki: Hikvision są dostępne w sklepach promocyjnych, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w loterii. Produkty ww. marki pochodzą z oferty handlowej firmy Hikivision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Każdy jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do otrzymania jednego losu w loterii. Uczestnik, który w ramach jednej transakcji udokumentowanej jednym dowodem zakupu (na którym znajdują się tylko produkty Hikvision) dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do otrzymania takiej ilości losów, która odpowiada wielokrotności dokonanego zakupu promocyjnego.

Przykładowo uczestnik, który dokona jednorazowego zakupu promocyjnego o łącznej wartości netto:
- 1.000,00 zł – otrzyma 1 los w loterii,
- 2.000,00 zł – otrzyma 2 losy w loterii,
- 2.999,00 zł – otrzyma 2 losy w loterii,
- 5.000,00 zł – otrzyma 5 losów w loterii,
- 10.000,00 zł – otrzyma 10 losów w loterii,
z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków wskazanych w regulaminie. Każdy uczestnik, który wyrazi dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez Hikivision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz jednocześnie wyrazi zgodę na otrzymywanie od Hikivision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych oraz marketingowych, zgodnie z pkt 11.2 lit. b) regulaminu, otrzyma dodatkowe 3 (słowie: trzy) losy w loterii, przy zastrzeżeniu, że dodatkowe losy przyznawane są tylko jeden raz w loterii niezależnie od liczby zgłoszeń do loterii dokonanych przez danego uczestnika. Przykładowo uczestnik, który dokonał jednorazowego zakupu promocyjnego o łącznej wartości 3.500,00 zł netto i wyraził dobrowolnie łącznie dwie zgody z pkt. 11.2 lit. b) regulaminu otrzyma w loterii łącznie 6 losów, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków wskazanych w regulaminie.

4.4 Sklepy promocyjne – wybrane sklepy sprzedaży hurtowej, spośród wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego. Szczegółowa lista sklepów promocyjnych (tj. dystrybutorów hurtowych produktów Hikvision) biorących udział w niniejszej loterii znajduje się w załączeniu nr 1 do regulaminu.

4.5 Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem www.loteriahikvision.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.

4.6 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.7 Dowód zakupu – oryginał faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- skan.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz kwota netto zakupu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

5. Zasięg loterii – loteria odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6 Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.06.2019 r., a kończy w dniu 25.02.2020 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 17 regulaminu.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01.06.2019 r. a zakończy w dniu 15.11.2019 r

8 Uczestnicy loterii – loteria przeznaczona jest wyłącznie dla firm (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, spółek osobowych, jednostekorganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) dokonująca zakupów w sklepie promocyjnym na cele związane z działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem,
posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM polskich operatorów komórkowych.

9 Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10 Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/wielka-urodzinowa-loteria-Hikvision, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: www.loteriahikvision.pl
ZASADY PROWADZENIA LOTERII

11.1 Każdy uczestnik, spełniający warunki określone w pkt. 8 regulaminu, który chce wziąć udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:

a) dołączyć do programu partnerskiego Hikvision na stronie internetowej pod adresem partner.hikvision.com/eu/ (przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do loterii),
b) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
c) dokonać płatności za zakup promocyjny zgodnie z obowiązującym go terminem płatności,
d) zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
e) zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii, w terminie wskazanym w pkt. 11.12 regulaminu.

11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego, z tym zastrzeżeniem, że do jednego formularza zgłoszeniowego można załączyć tylko jeden dowód zakupu i wskazać dane wynikające z tylko jednego załączonego dowodu zakupu. W celu załączenia kolejnego dowodu zakupu i wskazania danych z niego wynikających należy wypełnić nowy formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie powinno zawierać łącznie następujące dane i oświadczenia:

a) obowiązkowe dane i oświadczenia uczestnika loterii (obligatoryjne):
- NIP firmy (uczestnika loterii), tj. numer identyfikacji podatkowej firmy,
- Partner No, tj. indywidualny numer otrzymywany po uprzedniej rejestracji w programie partnerskim na partner.hikvision.com/eu/),
- nazwa firmy (uczestnika loterii),
- imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji uczestnika,
- stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji uczestnika,
- firmowy numer telefonu komórkowego,
- firmowy adres e-mail,
- data zakupu,
- numer dowodu zakupu,
- kwota netto z dowodu zakupu,
- skan lub zdjęcie oryginału dowodu zakupu promocyjnego (tj. faktury VAT) zawierający: datę zakupu, nazwę sklepu promocyjnego, nazwę kupującego, ilość i rodzaj produktów promocyjnych oraz cenę. Plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie jpg, png, pdf – na załączonej fakturze nie mogą znaleźć się inne produkty niż marki Hikvision,
- zaznaczenie następujących oświadczeń uczestnika:
. „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Wielka urodzinowa loteria Hikvision” i akceptuję jego treść.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź dla celów związanych z organizacją loterii „Wielka urodzinowa loteria Hikvision”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania
ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.

b) dobrowolne dane i oświadczenia uczestnika loterii (fakultatywne):
- adres e-mail uczestnika, i/lub
- numer telefonu komórkowego uczestnika, i/lub
- nazwa firmy (uczestnika loterii),
- zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
„Wyrażam zgodę, aby podane przeze mnie w formularzu dane osobowe (e-mail lub nr telefonu lub nazwa firmy) były przetwarzane przez Hikvision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), Krakowiaków 50, w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez ww. spółkę.”.
„Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Hikvision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 50, informacji handlowych oraz marketingowych, kierowanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

11.3 System komputerowy organizatora przy każdym zgłoszeniu zakupu promocyjnego (po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej loterii) automatycznie nalicza uczestnikowi odpowiednią ilość losów, zgodnie z pkt. 4.3 regulaminu, wynikających z ilości dokonanych zakupów promocyjnych w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej.

11.4 Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu
zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika.

11.5 Uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

11.6 Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych danych, oświadczeń i elementów opisanych w pkt. 11.2 regulaminu, a także zawierające dane nieprawdziwe, wysłane po terminie wskazanym w pkt. 11.12 regulaminu.

11.7 W wypadku anulowania zakupu promocyjnego z jakiegokolwiek powodu brak jest podstaw do wzięcia udziału w loterii na podstawie tego zakupu.

11.8 Każdy uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii, jednakże każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem zakupu promocyjnego.

11.9 Każdy uczestnik może wygrać w całej loterii tylko i wyłącznie jedną nagrodę. W sytuacji, w której jeden uczestnik zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody, zostanie on nagrodzony tylko jedną nagrodą, a kolejna nagroda, która by mu przypadła zostanie przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów przypisanego do tej nagrody.

11.10 Każdy jeden los danego uczestnika, bierze udział w losowaniu nagrody w etapie, w którym został przyznany (tj. w etapie, w którym wpłynęło prawidłowe zgłoszenie do loterii). Każdy jeden los danego uczestnika uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody w całej loterii. Raz wylosowany los danego uczestnika nie bierze udziału w dalszym losowaniu nagród w loterii.

11.11 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m. in.:
- formalnego upoważnienia do reprezentacji danej firmy (uczestnika loterii),
- podania wszystkich numerów telefonów uczestnika / adresów e-mail, które uczestnik wskazał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu,
- własnoręcznie podpisanie oświadczenia przez uczestnika o wyrażeniu zgody na uzyskanie w jego imieniu danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w postaci wszystkich numerów telefonów, które są zarejestrowane na uczestnika, od wszystkich operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zwolnienie na podstawie art. 159 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 ze zm.) ww. operatorów z zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej w odniesieniu do informacji o numerach telefonów, które są zarejestrowane na uczestnika i polecenie ich ujawnienia organizatorowi loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii
z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 13.1 regulaminu. W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do nagrody, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej laureatów.

11.12 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.06.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 15.11.2019 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

11.13 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy. Data nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.

11.14 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną
akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

11.15 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m. in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
LOSOWANIE

12.1 Loteria została podzielona na 5 (słownie: pięć) etapów.

12.2 Losowania przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 12.7 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.

12.3 Losowanie nagród w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii. Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy numer porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

12.3.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających
i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

12.3.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).

12.4 W trakcie trwania loterii odbędzie się 5 (słownie: pięć) losowań nagród.

12.5 W trakcie każdego losowania laureatów nagród, dla każdej nagrody wylosowanych zostanie dodatkowo dwóch laureatów rezerwowych nagrody na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 11.9, pkt. 11.11, pkt. 15.4 regulaminu. Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz dwóch
laureatów rezerwowych nagrody.

12.6 W każdym etapie zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody oraz 2 (słownie: dwóch) laureatów rezerwowych nagrody.
Każde losowanie laureatów nagrody przebiegać będzie w następujący sposób:
- pierwszy wylosowany uczestnik zostanie laureatem nagrody (laureat nr 1),
- drugi wylosowany uczestnik zostanie laureatem rezerwowym nr 1 nagrody (laureat nr 2),
- trzeci wylosowany uczestnik zostanie laureatem rezerwowym nr 2 nagrody (laureat nr 3).

12.7 Losowania laureatów nagród odbywać się będą w następujące dni:
- losowanie nr 1) w dniu 23.07.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.06.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 15.07.2019 r.,
- losowanie nr 2) w dniu 23.08.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 16.07.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 15.08.2019 r.,
- losowanie nr 3) w dniu 23.09.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzeciego etapu loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 16.08.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 15.09.2019 r.,
- losowanie nr 4) w dniu 23.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czwartego etapu loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 16.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 15.10.2019 r.,
- losowanie nr 5) w dniu 25.11.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania piątego etapu loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 16.10.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 15.11.2019 r.
NAGRODY

13.1 Nagrodą w loterii jest samochód marki Fiat Fiorino Cargo 1.4 o wartości 39.839,70 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 70/100). Szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 4.426,63 zł (słownie:
cztery tysiące czterysta dwieście sześć złotych 63/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody wynosi 44.266,33 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 4.426,63 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwieście sześć złotych 63/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

13.2 Łączna ilość nagród w loterii wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.

13.3 Łączna pula nagród w loterii wynosi 221.331,65 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 65/100).

13.4 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat loterii nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

14.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.

14.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 14.1 regulaminu, należy w szczególności:
- zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
- zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
- podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
- udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
- nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁASZANIE WYNIKÓW

15.1 Wszyscy laureaci loterii zostaną powiadomieni o wygranej, w tym o rodzaju nagrody, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia losowania za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS oraz dodatkowo telefonicznie na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.
Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo telefonicznie poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 15.3 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.

15.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji, kiedy telefon uczestnika
jest wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator podejmie co najmniej dziesięć prób kontaktu telefonicznego, w trzech różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.

15.3 Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez laureata, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 15.1 regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących wymaganych danych i oświadczeń laureata:
a) oryginału dowodu zakupu promocyjnego,
b) nazwa laureata (nazwa firmy),
c) numer identyfikacji podatkowej laureata (firmy), tj. NIP,
d) kompletny adres siedziby firmy (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy),
e) kompletny adres korespondencyjny firmy (jeżeli inny niż siedziba firmy),
f) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji firmy,
g) własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:
. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez firmę Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź dla celów związanych z organizacją loterii „Wielka urodzinowa loteria Hikvision”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania
ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”.
. „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Wielka urodzinowa loteria Hikvision” i akceptuję jego treść.”.
. „Działając w imieniu laureata loterii, oświadczam, że laureat przyjmuje nagrodę w postaci samochodu osobowego marki Fiat Fiorino Cargo, zgodnie z regulaminem loterii „Wielka urodzinowa loteria Hikvision” oraz że pokryje wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”.
h) data oraz własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy z pieczęcią firmową laureata.
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata, znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/wielka-urodzinowa-loteria-Hikvision, skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

15.4 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody w terminie wskazanym w pkt. 15.5 regulaminu, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych
zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureaci z listy rezerwowej również nie spełnią warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 15.6 regulaminu, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

15.5 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów, laureaci mogą zgłaszać do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 05.12.2019 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do
dnia 12.12.2019 r.

15.6 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych, laureaci rezerwowi mogą zgłaszać do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu:
a) laureat rezerwowy nr 1 nagrody najpóźniej do dnia 24.12.2019 r. O zachowaniu terminu
do wniesienia przesyłki decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 31.12.2019 r.,
b) laureat rezerwowy nr 2 nagrody najpóźniej do dnia 14.01.2020 r. O zachowaniu terminu
do wniesienia przesyłki decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 21.01.2020 r.

15.7 W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem rezerwowym nr 1 nagrody lub niedoręczenia organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 15.3 regulaminu, w terminie, o którym mowa w pkt. 15.6 lit. a) regulaminu, laureat rezerwowy nr 1 nagrody traci prawo do nagrody, a uprawnienia do danej nagrody
przechodzą na laureata rezerwowego nr 2 nagrody. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z laureatem rezerwowym nr 2 nagrody lub niedoręczenia organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 15.3 regulaminu, w terminie, o którym mowa w pkt. 15.6 lit. b) regulaminu, laureat rezerwowy nr 2 nagrody traci prawo do nagrody, a niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.
WYDANIE NAGRÓD

16.1 Warunkiem odebrania nagrody przez laureata jest:
- przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu zakupu promocyjnego z datą przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą wcześniejszą niż data nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.12 regulaminu, a także kompletu wymaganych danych i oświadczeń (poprzez doręczenie
ich na adres organizatora, zgodnie z zapisami postanowieniami regulaminu, w tym pkt. 15.1, pkt. 15.3, pkt. 15.5 lub pkt. 15.6 regulaminu),
- zarejestrowanie pojazdu przez laureata nagrody oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC,
- wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata oraz wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w momencie odebrania nagrody).

16.2 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody.

16.3 Nagrody zostaną wydane w miejscu wskazanym przez organizatora oraz w terminie indywidualnie uzgodnionym z laureatami, najpóźniej do dnia 04.02.2020 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu przez laureata pojazdu oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu.

16.4 Nagrody nieodebrane z winy laureatów do dnia 04.02.2020 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

16.5 Laureaci nagród w loterii, mogą zostać poproszeni przez organizatora o wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku laureata utrwalonego podczas wydawania nagrody w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatora i/lub przez Hikivision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku laureata i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania oświadczeniach polach eksploatacji, w tym poprzez:
- utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci internet,
- utrwalanie i zwielokrotnienie w
prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach,
- wprowadzenie do pamięci komputera,
- publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,
- nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany,
- utrwalanie na nośnikach materialnych,
- zwielokrotnienie dowolną techniką,
- wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu,
- nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej,
- korzystanie w celach reklamowych i marketingowych.

16.6 Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 16.5 regulaminu jest dobrowolne i nie stanowi warunku wydania nagrody laureatowi.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

17.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 11.02.2020 r.

17.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (lub nazwa firmy i jej siedziba) uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

17.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 17.1 regulaminu oraz zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 17.2 regulaminu.

17.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 25.02.2020 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia
reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

17.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

18.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

18.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

19.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).
20.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

20.3 Administratorem danych osobowych w loterii „Wielka urodzinowa loteria Hikvision”, w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych dla celów związanych z urządzeniem loterii, jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody marketingowej, o której mowa w pkt. 11.2 lit. b) regulaminu, administratorem danych osobowych dla celów marketingowych jest Hikvision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), Krakowiaków 50 (KRS 0000512864).

20.4 Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź NIP 726 221 44 73, jako administrator danych osobowych pozyskanych dla celów związanych z urządzeniem loterii, informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez ww. administratora danych osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją
przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,
d) uczestnikowi przysługuje:
- prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom uczestniczącym w procesie weryfikacji zgłoszeń do loterii (Hikivision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) oraz w realizacji/wydaniu
nagrody, podmiotom świadczącym usługi pocztowe /kurierskie, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
h) dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

20.5 Hikvision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 50, jako administrator danych osobowych pozyskanych dla celów marketingowych, informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych, tj. adres e-mail lub numer telefonu lub nazwa firmy uczestnika są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w celach marketingowych i promocyjnych produktów/usług oferowanych przez Hikvision Poland Sp. z o.o.,
b) powyższy administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne,
d) uczestnikowi przysługuje:
- prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres: Hikvision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), Krakowiaków 50 lub na adres e-mail info.pl@hikvision.com
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom, w tym agencjom reklamowym, dostawcom usług hostingowych i innym podwykonawcom administratora, wyłącznie w celu realizacji ww. celu przetwarzania danych,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie podanych przez uczestnika danych osobowych, co może nastąpić w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz bez wpływu na udział w loterii,
h) może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. Uczestnikowi loterii przysługuje prawo do niepodlegania profilowaniu, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu do administratora w tym zakresie.

20.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając zapytania na adres: biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
Załącznik nr 1

Szczegółowa lista sklepów promocyjnych biorących udział w niniejszej loterii.

Punkty sprzedaży grupy handlowej DIPOL:

NIP 6780101049
DIPOL GOŁASZEWSKI GWIZDAŁA WAŚNIOWSKI Spółka Jawna
ul. Ciepłownicza 40,
31-587 Kraków

NIP 5271034083
DIPOL Zbigniew i Lilianna Błaszkiewicz Spółka Jawna
ul. Górczewska 164,
01-460 Warszawa

NIP 8640000579
F.H.U. DIPOL Piotr Kogut
ul. Długa 49,
27-600 Sandomierz

NIP 6581949392
DIPOL Partner Paweł Rudnicki
Zaostrów 11,
26-234 Zaostrów

NIP 7282644633
DIPOL Jarosław Opłatek
ul. Brzeźna 3,
90-303 Łódź

NIP 7492066591
DIPOL 57 Urbanik-Kapka, Kapka Spółka Cywilna
ul. Feliksa Bocheńskiego 87,
40-847 Katowice

NIP 8970001553
DIPOL Grażyna Rosiak-Surdykowska
ul. Łowiecka 5-7,
50-220 Wrocław

NIP 8520404601
P.P.H. WIZFON-4 D. Jasiczek & G. Jasiczek Spółka Jawna
ul. Wilcza 1e,1f,1g,
71-660 Szczecin
Wykaz pozostałych firm biorących udział w loterii dostępny jest w regulaminie pdf na stronie organizatora.
Załącznik nr 2

Wizualizacja przykładowej faktury VAT wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz kwota netto zakupu.

Załącznik nr 3

Opis nagrody w loterii – samochodu marki Fiat Fiorino Cargo 1.4 o wartości 39.839,70 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 70/100).
* FIAT FIORINO Fiorino Cargo 1.4 BZ 77KM
* E6D Business PRO
* MVS: 225-1LN-1-4J0
* Kolor zewnętrzny: Biały (249)
* Kolor wewnętrzny: Tangram (szary / żółty) (094)
* Zużycie paliwa cykl łączony : 7.2 (B)
* Emisja CO2 cykl łączony : 165 (B)
* Rok produkcji: 2019

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
008 - Pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem
009 - ABS + EBD (elektroniczne sterowanie rozdziałem siły hamowania)
011 - Kolumna kierownicy z regulacja wysokości
025 - Klimatyzacja manualna
030 - Szyby atermiczne
041 - Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane
043 - Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie
082 - Przystosowanie do montażu radia (okablowanie + antena + głośniki)
130 - Automatyczna blokada drzwi podczas ruchu samochodu
149 - Trwała przegroda z blachy bez centralnie umieszczonej szyby
228 - Centralny zamek (bez zdalnego sterowania)
352 - Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
392 - System ESC (ABS+EBD+HBA+ASR+MSR+ESC+Hill Holder)
40Y - Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
450 - Fotel kierowcy regulowany na wysokość
4J0 - Pakiet "Pro" (opcje: 008 041 0M2 130 228 450 40Y 4PS 57E 798 83X)
4PS - Składany uchwyt na dokumenty
500 - Poduszka powietrzna kierowcy
57E - Niezależne otwieranie przedziału ładunkowego
5JC - Dywaniki w kabinie
6HQ - Nalepka informacyjna
798 - Wykładzina pokrywająca przestrzeń ładunkowa (PCV)
823 - Gniazdo 12V
83X - Zasilacz USB w gnieździe zapalniczki
858 - Instrukcja obsługi w języku polskim
973 - Seria specjalna "Business"
980 - Pełnowymiarowe koło zapasowe
XFC - Czynnik systemu klimatyzacji R-1234YF
AKCESORIA DEALERA
MONTAZ RADIA U DEALERA