REGULAMIN SZKOLEŃ

Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w szkoleniach technicznych organizowanych przez DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski Spółka Jawna (dalej „Organizator”) z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 40.
NIP: PL 678-01-01-049, REGON: 350509592, KRS: 0000094703.
Dane teleadresowe Organizatora:
strona z danymi kontaktowymi: www.dipol.com.pl/kontakt
strona internetowa: www.dipol.com.pl
e-mail: dipol@dipol.com.pl

Kontakt ws. kursów:
godziny pracy: poniedziałek - piątek, 8.00 – 16.00
kontakt telefoniczny: 12 686 02 10
Agenda i terminy kursów: www.dipol.com.pl/kursy
Zapisy na kursy: www.kursy.dipol.com.pl
Regulamin szkoleń: www.dipol.com.pl/regulamin_szkolen
e-mail: szkolenia@dipol.com.pl
Kraków 1.02.2023
§1. Postanowienia ogólne
1. Szkolenia adresowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie systemów teletechnicznych (niskoprądowych).
2. Szkolenia odbywają się na terenie Polski pod adresem i w terminie wskazanym w opisie szkolenia lub online wykorzystując ogólnodostępną sieć informatyczną.
3. Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Szkolenia Organizatora są nieodpłatne, chyba, że w informacji o danym szkoleniu wskazano wyraźnie cenę szkolenia.
5. Szkolenia prowadzone są przez pracowników Działu Technicznego firmy DIPOL lub specjalistów firm zewnętrznych. Przy każdym szkoleniu znajduje się stosowna informacja.
6. Dla osób zarejestrowanych firma DIPOL prowadzi zamknięte forum dyskusyjne na swoim profilu Facebook.
7. Od września 2020 zostały wprowadzone kursy z uczestnictwem zdalnym (webinarium), podczas których uczestnicy łączą się zdalnie z prowadzącym za pomocą Internetu, wykorzystując własny komputer i łącze.
§2. Warunki uczestnictwa
1. W opisie każdego szkolenia znajdującego się na stronie www.dipol.com.pl/kursy podane są podstawowe informacje dotyczące szkolenia: temat, zakres programowy, termin szkolenia, poziom trudności (jeżeli nie został podany to oznacza, że wystarcza podstawowa wiedza instalatora urządzeń niskoprądowych) oraz informacja nt. zalecanego przez Organizatora przygotowania się do szkolenia.
2. Każdy Uczestnik, aby wziąć udział w szkoleniu musi:
- zarejestrować się w serwisie rejestracyjnym szkolenia (link znajduje się w nagłówku „Zapisy na kursy” na stronie wymienionej w ust.1),
- potwierdzić chęć utworzenia konta poprzez kliknięcie linku w mailu wysłanym na adres podany przy rejestracji,
- wyrazić zgodę na prenumeratę mailową Informatora TV-SAT, CCTV, WLAN - branżowego informatora o nowościach sprzętowych, dobrych praktykach instalacyjnych, polecanych konfiguracjach sprzętowych,
- zgłosić chęć uczestnictwa w wybranym szkoleniu poprzez kliknięcie jednego z przycisków „Zapisz mnie” znajdujących się pod nazwą kursu. Do zapisów samodzielnych nie jest wymagany klucz dostępu. Zapisy z klucza przeznaczone są dla Uczestników posiadających hasło. Opcja rezerwowa przeznaczona jest dla Uczestników oczekujących na zwolnienie miejsca na liście zakwalifikowanych uczestników.
3. Przy rejestracji system prosi m.in. o wpisanie adresu firmowej strony internetowej oraz podanie zakresu i sposobu działania firmy. Te informacje będą sprawdzone przez Organizatora i służą uwiarygodnieniu zgłaszającego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłaszających się Uczestników pod względem wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie tematyki kursu, a także odmowy zgody na uczestnictwo bez podania przyczyny. W przypadku braku zgody Organizatora na przyjęcie przedsiębiorcy na kurs, otrzyma on stosowne powiadomienie mailowe.
5. Pierwszeństwo na liście zakwalifikowanych uczestników mają instalatorzy dokonujący zakupów w sieci Dipol. Pozostali będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc.
6. Każde szkolenie ma ograniczoną liczbę miejsc. W momencie wyczerpania wolnych miejsc nie będzie możliwości zapisania się na wybrany kurs na liście głównej. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (z uwzględnieniem pkt. 5).
7. Zgłaszający się, dla którego zabrakło miejsca na szkoleniu, może zapisać się na listę rezerwową poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz mnie” znajdującego się pod nazwą kursu w sekcji „Rezerwa”. W przypadku zwolnienia miejsca zostanie on automatycznie dopisany do listy zakwalifikowanych uczestników i otrzyma maila potwierdzającego.
8. Każdy Uczestnik może wybrać dowolny temat szkolenia, jednak nie może się zapisać na dwa szkolenia z tego samego tematu. Ponadto z jednej firmy w wybranym szkoleniu praktycznym mogą brać udział maksymalnie 2 osoby przy jednym stanowisku.
9. Z uwagi na bardzo mały limit miejsc w szkoleniach praktycznych Uczestnik może w danej sesji zapisać się na dwa szkolenia praktyczne.
10. Uczestnik otrzymuje w formie elektronicznej potwierdzenie rezerwacji miejsca dla każdego wybranego kursu.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt poprzez „wejście” w konkretne szkolenie na stronie głównej szkoleń i kliknięcie przycisku „Wypisz mnie” znajdującego u góry po prawej stronie lub telefonicznie pod numerem 126860210. Niepowiadomienie Organizatora o rezygnacji najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w kursach w obecnej sesji szkoleniowej.
12. W przypadku szkoleń z widoczną opcją zapisów z klucza, istnieje możliwość uzyskania indywidualnego hasła dostępu od lokalnego Partnera lub Dystrybutora firmy DIPOL.
12. Uczestnik będzie na bieżąco informowany mailowo o wszystkich istotnych dla organizacji szkoleń zdarzeniach.
13. Wymogiem pozytywnej weryfikacji zgłoszenia na kurs Hikvision HCSA jest:
§3. Dodatkowe wymogi związane z uczestnictwem w kursach praktycznych online
1. Uczestnik przystępując do szkolenia praktycznego, zobowiązuje się do skonfigurowania swojego komputera zgodnie z przesłanymi przed szkoleniem instrukcjami.
2. Organizator szkolenia nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego przygotowania sprzętu do szkolenia, jak również za szkody będące wynikiem stosowania aplikacji nie mających związku ze szkoleniem.
3. Podczas szkolenia, kursant nie będzie zobowiązany do podawania jakichkolwiek wrażliwych danych.
4. Bezpieczeństwo połączeń gwarantowane jest przez protokoły szyfrujące.
5. Na czas trwania kursu praktycznego tworzona jest Wirtualna Sieć Prywatna VPN (typ tunelu L2TP/IPsec lub PPTP).
6. Dostęp do utworzonej sieci VPN posiadają wyłącznie kursanci oraz prowadzący szkolenie.
7. Poszczególni kursanci posiadają dostęp wyłącznie do sprzętu sieciowego potrzebnego do przeprowadzenia szkolenia.
8. Komputery kursantów pozostają od siebie odseparowane na poziomie warstwy sieci i nie są wzajemnie widoczne.
9. Zalecane jest włączenie przez kursanta systemowej lub dedykowanej zapory sieciowej.
10. Sieć potrzebna do przeprowadzenia szkolenia aktywna jest tylko w czasie trwania kursu.
11. Po zakończeniu szkolenia sieć jest wyłączana, a dane logowania kursantów usuwane przez co tracą oni możliwość ponownego połączenia.
12. Kursanci są zobowiązani do usunięcia danych połączenia VPN ze swoich komputerów po zakończeniu szkolenia.
13. Uczestnik może brać udział tylko w jednym kursie praktycznym online na miesiąc.
14. W danym szkoleniu praktycznym z jednej firmy mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby, które zostaną przypisane do jednego zdalnego stanowiska.
15. W szkoleniu praktycznym z jednego komputera do jednego stanowiska mogą się zalogować max. 2 osoby z tej samej firmy. Obie muszą być zarejestrowane w serwisie rejestracyjnym szkolenia i posiadać zgodę Organizatora na taki sposób udziału w kursie. Prowadzący szkolenie musi mieć możliwość potwierdzenia obecności obu osób np. za pomocą udostępnionego obrazu z kamery komputera uczestników.
16. Podczas kursów praktycznych, na których uczestnicy zdalnie konfigurują udostępniony im sprzęt, uczestnik ma obowiązek na żądanie Prowadzącego udostępnić ekran wybranej, wykorzystywanej podczas szkolenia aplikacji w celu weryfikacji dokonanych postępów lub pomocy przy rozwiązaniu problemu. Udostępnienie może odbywać się za pomocą narzędzi udostępnionych w serwisie szkoleniowym firmy Dipol lub poprzez zewnętrzną aplikacje Team Viewer, którą zainstalować powinien każdy uczestnik kursu praktycznego. Pobranie programu oraz jego instalacja są bezpłatne. Firma Dipol posiada stosowną dla użytku komercyjnego licencję. Proces udostępniania zasobów przez kursantów nie będzie wykorzystywany do celów innych niż wymienione wyżej.
§4. Wirtualna sala szkoleniowa kursów online
1. Użytkownik loguje się do sali szkoleniowej za pomocą danych logowania z platformy kursowej firmy DIPOL.
2. Dostęp do sali szkoleniowej jest ograniczony wyłącznie do osób, które w danym dniu mają odbyć szkolenie.
3. W sali szkoleniowej widoczne będzie imię oraz nazwisko kursanta. Dane te wykorzystywane będą wyłącznie do identyfikacji oraz ewentualnej komunikacji między prowadzącym u kursantem.
4. Komunikacja głosowa oraz wideo są szyfrowane.
5. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do przechowywania historii czatu tekstowego wraz z identyfikatorami użytkowników wiadomości przez 6 miesięcy.
§5. Zamknięta grupa dyskusyjna
1. Zamknięta grupa dyskusyjna jest prowadzona przez firmę DIPOL na profilu Facebook pod adresem www.facebook.com/groups/dipol.
2. Grupa dyskusyjna jest platformą wymiany informacji i opinii między uczestnikami oraz uczestnikami a pracownikami Działu Technicznego firmy DIPOL.
3. Pracownicy Działu Technicznego publikują na zamkniętym forum szczegółowe informacje techniczne i projektowe przeznaczone wyłącznie dla uczestników forum.
4. Do forum mogą być dopuszczone tylko osoby które przeszły pozytywną weryfikację uczestnika kursów dla instalatorów prowadzonych przez firmę DIPOL.
5. Udział w grupie dyskusyjnej jest dobrowolny.
6. Każdy zweryfikowany uczestnik programu szkoleniowego dla instalatorów może się w dowolnej chwili zapisać bądź wypisać z grupy dyskusyjnej.
7. Przy zapisie do zamkniętej grupy dyskusyjnej wymagane jest podanie adresu mailowego użytego przy rejestracji w panelu zapisów na kursy www.kursy.dipol.com.pl.
8. Nick osoby dopuszczonej do zamkniętej grupy jest dopisywany do bazy danych uczestnika kursów.
9. Na adres mailowy podany przy rejestracji do panelu kursowego jest wysłane powiadomienie o przyjęciu do grupy na Facebooku.
10. W przypadku jeżeli to nie Uczestnik wysłał zgłoszenie do grupy dyskusyjnej powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt osobie prowadzącej zapisy dzwoniąc pod numer 12 686 02 10 lub wysyłając maila pod adres szkolenia@dipol.com.pl.
11. Szczegółowy regulamin zamkniętej grupy dyskusyjnej dostępny jest w opisie grupy.
§6. Własność intelektualna
1. Szkolenia oraz materiały szkoleniowe objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.).
2. Uczestnik nie jest uprawniony do nagrywania lub rejestrowania w inny sposób przebiegu szkolenia, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.
3. Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub do wykorzystywania w inny sposób materiałów szkoleniowych, chyba że jego działanie mieścić się będzie w granicach dozwolonych przez prawo.
§7. Dane osobowe i firmowe
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z realizacją szkoleń i nie będą udostępniane innym podmiotom (za wyjątkiem firm wyszczególnionych w punkcie poniżej).
1a. W przypadku kursu HCSA gdzie po pozytywnie zdanym egzaminie dyplom licencyjny wystawia Hikvision Poland, potrzebne do jego wystawienia dane, zostaną przekazane firmie Hikvision Poland.
2. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a w szczególności do ich sprostowania lub usunięcia.
3. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez Organizatora, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa wycofania zgody na przetwarzanie danych nie dotyczy okresu przed momentem wycofania zgody.
4. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swoich danych do innego podmiotu.
5. Organizator przetwarza dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru NIP, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, profilu prowadzonej działalności. Udostępniając formularz na platformie rejestracyjnej szkolenia Organizator określa dane osobowe Uczestnika, których podanie jest niezbędne w celu dokonania rejestracji oraz zgłoszenia na szkolenie (dane oznaczone gwiazdką).
6. Dodatkowo Organizator przetwarza nick z Facebooka osoby która uczestniczy w zamkniętym forum dyskusyjnym www.facebook.com/groups/dipol.
7. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością dokonania rejestracji i zgłoszenia na szkolenie.
8. Dane osobowe (konta) Uczestników będą przechowywane do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia w formie maila na adres e-mail szkolenia@dipol.com.pl lub przez okres najwyżej 3 lat od ostatniego udanego logowania. Dane zostaną usunięte bez zbędnych opóźnień, nie dłużej niż 14 dni od momentu otrzymania decyzji o wycofaniu zgody.
9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 40, NIP: PL 678-01-01-049, REGON: 350509592, KRS: 0000094703. W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się korzystając z adresu e-mail admin@dipol.com.pl.
10. Uczestnik oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyraża zgodę Organizatorowi szkoleń na przetwarzanie danych osobowych, na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć lub nagrań video wykonanych podczas szkolenia.
11. W celu weryfikacji wielkości obrotów w sieci Dipol (§2 pkt.5 Regulaminu) uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez Dystrybutorów informacji o sumie obrotów za rok bieżący i poprzedni.
§8. Postanowienia dodatkowe
1. Organizator uprawniony jest do rezygnacji z organizacji szkolenia w terminie do dnia poprzedzającego szkolenie w przypadku, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 50% zaplanowanych miejsc oraz w przypadku innych zdarzeń losowych. Zaliczyć do nich można: chorobę prowadzącego, wprowadzenie istotnych ograniczeń w ruchu drogowym w rejonie planowanego szkolenia, znaczącą awarię techniczną w budynku szkolenia, inne działanie siły wyższej. Organizator poinformuje Uczestników o odwołaniu szkolenia drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub/i miejsca szkolenia najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem. W takim przypadku Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni (telefonicznie lub drogą mailową). Uczestnik podejmuje decyzję czy będzie uczestniczył w szkoleniu o zmienionym terminie/miejscu, czy rezygnuje ze szkolenia.
3. Organizator zastrzega, że w szkoleniu może uczestniczyć inna liczba uczestników niż wskazana w opisie szkolenia.
4. Okoliczności wskazane w ust. 1-3 powyżej nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Organizatora (wyłączona zostaje odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora). W szczególności Uczestnikowi nie przysługuje od Organizatora zwrot poniesionych kosztów (np. z tytułu rezerwacji noclegu, kosztów przejazdu itp.).
5. Dane do certyfikatu, który otrzymuje Uczestnik po szkoleniu pobierane są z formularza rejestracyjnego.
§9. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin szkoleń wchodzi w życie w dniu 1.09.2021.
2. Zmiany Regulaminu szkoleń lub wprowadzenie nowego Regulaminu nie mogą naruszać praw Uczestników wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Właściwym w sprawie rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin szkoleń jest publikowany na stronie internetowej, może też zostać dostarczony nieodpłatnie Uczestnikowi drogą elektroniczną na jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Uczestnika.
Archiwalne Regulaminy szkoleń: