REGULAMIN SZKOLEŃ do 7/04/2019

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w szkoleniach technicznych organizowanych przez DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski Spółka Jawna (dalej „Organizator”) z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 40.
NIP: PL 678-01-01-049, REGON: 350509592, KRS: 0000094703.
Dane teleadresowe Organizatora:
strona z danymi kontaktowymi: www.dipol.com.pl/kontakt
strona internetowa: www.dipol.com.pl
e-mail: dipol@dipol.com.pl

Kontakt ws. kursów:
godziny pracy: poniedziałek - piątek, 8 – 16
kontakt telefoniczny: 12 686 02 10
Agenda i terminy kursów: www.dipol.com.pl/kursy
Zapisy na kursy: www.kursy.dipol.com.pl
Regulamin szkoleń: www.dipol.com.pl/regulamin_szkolen
e-mail: szkolenia@dipol.com.pl
Kraków 25.05.2018
§1. Postanowienia ogólne
1. Szkolenia adresowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie systemów teletechnicznych (niskoprądowych).
2. Szkolenia odbywają się na terenie Polski pod adresem i w terminie wskazanym w opisie szkolenia.
3. Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Szkolenia Organizatora są nieodpłatne, chyba że w informacji o danym szkoleniu wskazano wyraźnie cenę szkolenia.
5. Szkolenia prowadzone są przez pracowników Działu Technicznego firmy DIPOL lub specjalistów firm zewnętrznych. Przy każdym szkoleniu znajduje się stosowna informacja.
§2. Warunki uczestnictwa
1. W opisie każdego szkolenia znajdującego się na stronie www.dipol.com.pl/kursy podane są podstawowe informacje dotyczące szkolenia: temat, zakres programowy, termin szkolenia, poziom trudności oraz informacja nt. zalecanego przez Organizatora przygotowania się do szkolenia.
2. Każdy Uczestnik, aby wziąć udział w szkoleniu musi:
- zarejestrować się w serwisie rejestracyjnym szkolenia (link znajduje się przy każdym szkoleniu na stronie wymienionej w ust.1),
- potwierdzić chęć utworzenia konta poprzez kliknięcie linku w mailu wysłanym na adres podany przy rejestracji,
- zgłosić chęć uczestnictwa w wybranym szkoleniu poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz mnie” znajdującego się przy nazwie kursu.
3. Przy rejestracji system prosi m.in. o wpisanie adresu firmowej strony internetowej oraz podanie zakresu i sposobu działania firmy. Te informacje będą sprawdzone przez Organizatora i służą uwiarygodnieniu zgłaszającego.
4. Każde szkolenie ma ograniczoną liczbę miejsc. W momencie wyczerpania wolnych miejsc nie będzie możliwości zapisania się na wybrany kurs. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Każdy Uczestnik może wybrać dowolny temat szkolenia, jednak nie może się zapisać na dwa szkolenia z tego samego tematu. Z jednej firmy w wybranym szkoleniu mogą brać udział maksymalnie 3 osoby.
6. Uczestnik otrzymuje osobne potwierdzenie mailowe rezerwacji miejsca dla każdego wybranego kursu.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt poprzez kliknięcie przycisku „Wypisz mnie” znajdującego się przy nazwie kursu lub telefonicznie pod numerem 126860210. Niepowiadomienie Organizatora o rezygnacji najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w kolejnych kursach w danym roku kalendarzowym.
8. Przedsiębiorca, dla którego zabrakło miejsca na szkoleniu, może kontrolować zwolnione miejsca poprzez zaznaczenie przycisku „Oczekiwanie”. Jest to równoznaczne z otrzymywaniem automatycznych powiadomień mailowych o wolnych miejscach.
9. Uczestnik będzie na bieżąco informowany mailowo o wszystkich istotnych dla organizacji szkoleń zdarzeniach.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłaszających się Uczestników pod względem wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie tematyki kursu, a także odmowy zgody na uczestnictwo bez podania przyczyny. W przypadku braku zgody Organizatora na przyjęcie przedsiębiorcy na kurs, otrzyma on stosowne powiadomienie mailowe.
11. Pierwszeństwo na liście zakwalifikowanych uczestników mają instalatorzy dokonujący zakupów w sieci Dipol. Pozostali będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc (na kursy organizowane od drugiej połowy 2018).
§3. Własność intelektualna
1. Szkolenia oraz materiały szkoleniowe objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.).
2. Uczestnik nie jest uprawniony do nagrywania lub rejestrowania w inny sposób przebiegu szkolenia, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.
3. Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub do wykorzystywania w inny sposób materiałów szkoleniowych, chyba że jego działanie mieścić się będzie w granicach dozwolonych przez prawo.
§4. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z realizacją szkoleń i nie będą udostępniane innym podmiotom.
2. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a w szczególności do ich sprostowania lub usunięcia.
3. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez Organizatora, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa wycofania zgody na przetwarzanie danych nie dotyczy okresu przed momentem wycofania zgody.
4. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swoich danych do innego podmiotu.
5. Organizator przetwarza dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru NIP, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, profilu prowadzonej działalności. Udostępniając formularz na platformie rejestracyjnej szkolenia Organizator określa dane osobowe Uczestnika, których podanie jest niezbędne w celu dokonania rejestracji oraz zgłoszenia na szkolenie (dane oznaczone gwiazdką).
6. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością dokonania rejestracji i zgłoszenia na szkolenie.
7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia w formie maila na adres e-mail szkolenia@dipol.com.pl.
8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 40, NIP: PL 678-01-01-049, REGON: 350509592, KRS: 0000094703. W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się korzystając z adresu e-mail admin@dipol.com.pl.
9. Uczestnik oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyraża zgodę Organizatorowi szkoleń na przetwarzanie danych osobowych, na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć lub nagrań video wykonanych podczas szkolenia.
§5. Postanowienia dodatkowe
1. Organizator uprawniony jest do rezygnacji z organizacji szkolenia w terminie do dnia poprzedzającego szkolenie w przypadku, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 50% zaplanowanych miejsc oraz w przypadku innych zdarzeń losowych. Zaliczyć do nich można: chorobę prowadzącego, wprowadzenie istotnych ograniczeń w ruchu drogowym w rejonie planowanego szkolenia, znaczącą awarię techniczną w budynku szkolenia, inne działanie siły wyższej. Organizator poinformuje Uczestników o odwołaniu szkolenia drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub/i miejsca szkolenia najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem. W takim przypadku Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni (telefonicznie lub drogą mailową). Uczestnik podejmuje decyzję, czy będzie uczestniczył w szkoleniu o zmienionym terminie/miejscu, czy rezygnuje ze szkolenia.
3. Organizator zastrzega, że w szkoleniu może uczestniczyć inna liczba uczestników niż wskazana w opisie szkolenia.
4. Okoliczności wskazane w ust. 1-3 powyżej nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Organizatora (wyłączona zostaje odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora). W szczególności Uczestnikowi nie przysługuje od Organizatora zwrot poniesionych kosztów (np. z tytułu rezerwacji noclegu, kosztów przejazdu, itp.).
5. Dane do certyfikatu, który otrzymuje Uczestnik po szkoleniu pobierane są z formularza rejestracyjnego.
§6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin szkoleń wchodzi w życie w dniu 25.05.2018.
2. Zmiany Regulaminu szkoleń lub wprowadzenie nowego Regulaminu nie mogą naruszać praw Uczestników wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Właściwym w sprawie rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin szkoleń jest publikowany na stronie internetowej, może też zostać dostarczony nieodpłatnie Uczestnikowi drogą elektroniczną na jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Uczestnika.