Inteligentne systemy monitoringu

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Inteligentne systemy monitoringu oparte o analizę obrazu i moduły monitorowania sprawności systemu są elementami usprawniającymi zarządzanie i monitorowanie przez administratora, operatora całego systemu.

Niewątpliwa zaletą tego typu monitoringów jest:
 • zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w obsługę systemu,
 • wyeliminowanie błędów ludzkich spowodowanych obniżeniem koncentracji i monotonnością nadzorowania,
 • zmniejszenie liczby obowiązków operatora poprzez przejęcie przez system funkcji śledzenia zdarzeń,
 • samokontrola systemu,
 • możliwość automatycznego powiadomienia o zdarzeniach operatora oraz osób będących poza monitorowanym obiektem.
Analiza obrazu jest usprawnieniem systemu monitoringu, a co za tym idzie ułatwieniem pracy dla operatora systemu. Człowiek wykonujący czynność monotonną, wcześniej czy później popełnia błędy. Inteligentne funkcje wbudowane w system monitoringu niwelują możliwość pomyłek i przeoczenia istotnych zdarzeń mających duży wpływ na bezpieczeństwo.
Stosowanie takich systemów, przy dużej liczbie kamer, ogranicza liczbę operatorów. Mniejsze systemy można budować jako bezobsługowe, w których system działa wg wcześniej zaprogramowanych schematów. Można też mieszać oba systemy pracy: w dzień system wspomaga pracę operatora w nocy działa samodzielnie.
W zależności od elementów systemu, analiza obrazów może się odbywać w kilku miejscach systemu:
 • w kamerach IP lub serwerach wideo dzięki wbudowanemu oprogramowaniu (firmware),
 • w rejestratorach cyfrowych w systemach analogowych,
 • w oprogramowaniu zarządzającym kamerami IP i serwerami wideo.
Niniejszy artykuł został oparty o oprogramowanie NUUO.
Oprogramowanie NUUO
Moduł analizy obrazu i monitorowania systemu wbudowane w oprogramowaniu NUUO potrafi reagować na takie zdarzenia jak:
 • utrata sygnału,
 • detekcja ruchu,
 • pojawienie się obcego obiektu,
 • zniknięcie obiektu,
 • utrata ostrości,
 • zawieszenie kamery lub jej uszkodzenie,
 • zliczanie obiektów,
 • monitorowanie systemu komputera na którym jest zainstalowane oprogramowanie,
 • monitorowanie stanów wejść alarmowych kamer.
Wszystkie wymienione zdarzenia znajduje się w programie pod nazwą "Guard" i "Counting Application". Oprogramowanie "Guard" służy do zdefiniowania reakcji systemu na zaistniałe zdarzenia.
Opcje w menu Guard w programie NUUO
W przypadku wykrycia dowolnego zdarzenia (oprócz zliczania obiektów), można ustawić następujące reakcje:
 • wyświetlanie informacji na ekranie,
 • odtwarzanie dźwięku,
 • przejście dowolnej kamery obrotowej na dany preset lub ścieżkę,
 • wysłanie wiadomości do głównego centrum,
 • uruchomienie wyjścia alarmowego,
 • wysłanie wiadomości sms,
 • wysłanie e-mail,
 • dzwonienie na dany numer telefonu,
Każda funkcja ma możliwość zdefiniowania okna czasowego działania funkcji.
Monitorowane zdarzenia
Utrata obrazu.
Oprogramowanie na bieżąco kontroluje stan połączenia. W przypadku utraty połączenia serwera NUUO z urządzeniem do strumieniowania obrazu IP, oprogramowanie informuje w okienku - w którym wyświetlany jest obraz z kamery - o braku połączenia. Włączenie funkcji utraty obrazu w "Guard", dodatkowo wzbogaca system o możliwość wykonania konkretnej akcji w przypadku tego zdarzenia.
Detekcja ruchu.
Kolejnym zdarzeniem jakie można ustawić jest detekcja ruchu. W oprogramowaniu jest wbudowana standardowa detekcja ruchu służąca tylko do nagrywania w przypadku wykrycia zmian na obrazie. Włączając detekcje ruchu w programie "Guard" istnieje możliwość zdefiniowania konkretnej akcji w przypadku tego zdarzenia. Detekcja ruchu w programie Guard różni się od tej do nagrywania liczbą pól detekcji. W przypadku detekcji ruchu do nagrywania można utworzyć 10 pól detekcji, natomiast w programie Guard nie ma ograniczenia. Oba modułu są niezależne od siebie. Złe zdefiniowanie pól detekcji może być przyczyną braku reakcji na zdarzenia lub skutkować fałszywymi alarmami.
Pojawienie się obcego obiektu.
Funkcja ta umożliwia ostrzeganie o pojawieniu się obcego obiektu w obserwowanej przez kamerze przestrzeni. Jednak żeby ta opcja działała prawidłowo, należy zdefiniować wielkość pól. Pierwszym krokiem jest ustawienie pól na obrazie w tych miejscach, gdzie może pojawić się obcy obiekt. W tym przypadku można ustawić dowolną ilość pól lub zaznaczyć cały ekran. Kolejnym krokiem jest ustawienie jednego pola informującego program o potencjalnym rozmiarze obcego obiektu. Ma to za zadanie wyeliminować fałszywe alarmy. Jeśli zostanie źle ustawiona ta funkcja, to może nie być reakcji przy pojawieniu się obcego obiektu.
Konfiguracja funkcji obcego obiektu, poprzez zaznaczenie obszarów zabronionych,
oraz rozmiaru obiektu zabronionego.
Zniknięcie obiektu.
Funkcja ta umożliwia monitorowanie położenia obiektów. Zniknięcie lub przesunięcie obiektu powoduje wywołanie odpowiedniej reakcji. Aby ustawić tą funkcję należy na obrazie z danej kamery zaznaczyć obiekt, który ma być monitorowany. Na jednej kamerze można ustawić dowolną ilość monitorowanych obiektów. W przypadku tej funkcji również należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe i dokładne zaznaczenie monitorowanych obiektów. Nieprawidłowe zaznaczenie może być przyczyną fałszywych alarmów lub braku reakcji.
Ostrzeganie przed kradzieżą obiektów, za pomocą funkcji znikanie obiektów
Utrata ostrości.
Włączenie tej funkcji powoduje wywołanie odpowiedniej reakcji w momencie utraty ostrości obrazu.
Zasłonięcie kamery.
Po włączeniu tej opcji następuje odpowiednia reakcja, w przypadku gdy moduł analizy obrazu oceni, że kamera została czymś zasłonięta.
Wszystkie wyżej wymienione funkcje można ustawić dla każdego kanału osobno. Konfigurowanie funkcji jest ułatwione dzięki wbudowanej opcji symulacji konkretnych zdarzeń. Można w ten sposób przed uaktywnieniem funkcji sprawdzić, czy reakcja po wywołaniu konkretnego zdarzenia jest prawidłowa. Warto skorzystać z tej funkcji, aby uniknąć fałszywych alarmów lub braku reakcji.
Reakcje systemu
Po odpowiednim skonfigurowaniu funkcji wykrywania zdarzeń, należy wybrać reakcje. Dla konkretnego zdarzenia w konkretnej kamerze należy wybrać jedną lub więcej reakcji. Definiuje się je osobno dla każdej kamery. Poniżej znajduje się opis możliwych reakcji programu na wykryte zdarzenia:
Przykładowa reakcja po wykryciu ruchu
Przejście dowolnej kamery obrotowej na dany preset lub ścieżkę.
Funkcja ta umożliwia przejście kamery wyposażoną w PTZ na zdefiniowany preset po wykryciu konkretnego zdarzenia. Aby funkcja działała należy wybrać kamerę PTZ która ma zareagować oraz wskazać punkt na który ma się obrócić. Należy jeszcze zdefiniować czy obrócenie kamery na ustawiony punkt ma trwać do momentu zakończenia zdarzenia, czy przez określony czas. Istnieje możliwość ustawienia reakcji dowolnej liczby kamer PTZ dla konkretnego zdarzenia w konkretnej kamerze. Oczywiście reakcje PTZ można ustawić na dowolną liczbę zdarzeń w dowolnej liczbie kamer.
Dzwonienie na dany numer telefonu, wysłanie wiadomości SMS,
wysłanie e-mail, wysłanie wiadomości do głównego centrum.
Aby system odpowiedział taką reakcją na zaistniałe zdarzenie, muszą być spełnione pewne warunki. W przypadku wysyłania wiadomości e-mail oraz wysyłania wiadomości do głównego centrum potrzebne jest łącze internetowe. Dzwonienie na dany numer z nagranym powiadomieniem wymaga modemu i łącza telefonicznego. Natomiast wysyłanie wiadomości SMS wymaga modemu GSM.
Monitorowania stanu komputera
Prócz funkcji analizy obrazu, w opcji Guard znajduje się również możliwość monitorowania stanu komputera (temperatura, napięcie CPU, prędkość obrotowa wiatraków) oraz przestrzeni dyskowej. Tak samo jak to jest w przypadku funkcji analizy obrazu, tak samo i tu ustawia się określone reakcje w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
Zliczanie obiektów.
Ostatnim elementem analizy obrazu jest opcja zliczania obiektów. Polega to na tym że aplikacja zlicza obiekty przemieszczające się z jednego punktu do drugiego. Aby funkcja działała prawidłowego należy zdefiniować dwa obszary. Obszar wejścia i obszar wyjścia. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie rozmiaru potencjalnych przemieszczających się obiektów. Pole rozmiaru obiektu tworzy się po to, aby ułatwić zliczanie obiektów. Dodatkowo zliczanie obiektów może się odbywać w obie strony, czyli zliczenie może się odbywać osób wchodzących i wychodzących z jakiegoś obiektu.
Symulacja zliczania obiektów
Aktywując wybraną funkcje analizy obrazu należy się zastanowić czy skonfigurowanie systemu w wcześniej ustalony sposób pomoże operatorowi. Zbyt duża ilość powiadomień może utrudnić albo wręcz uniemożliwić prawidłowy nadzór.
3GPP