FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Ciekawie o antenach - XVII konkurs wakacyjny DIPOLa 2018
Regulamin Konkursu

I Zasady ogólne
  1) Konkurs fotograficzny DIPOLa (zwany dalej Konkursem) organizuje firma DIPOL Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, NIP: 678-01-01-049, REGON: 350509592 (zwana dalej Organizatorem).

  2) Uczestnikiem konkursu nazywa się osobę, która na podany na stronie konkursu adres e-mail wysłała co najmniej jedną pracę konkursową.

  3) Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności przesłanych przez siebie danych osobowych.

  4) Uczestnik konkursu zaświadcza, że:
  • Jest autorem przesłanych przez siebie zdjęć i/lub ma do niego prawa autorskie.
  • Posiada prawa do umieszczania na witrynie fotografii osób, które znajdują się na przesłanych przez niego zdjęciach oraz przyjmuje na siebie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby sportretowane i/lub ich reprezentanci mogliby zgłosić przeciwko Organizatorowi Konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
  • Zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych przez siebie zdjęć w dowolnej formie i w dowolnym czasie w celu promocji Konkursu i firmy DIPOL.

II Udział w konkursie
  1) Konkurs jest ogólnodostępny.

  2) Udział w konkursie jest bezpłatny.

  3) Udział w konkursie jest dobrowolny.

  4) Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

  5) Wymagania Organizatora co do zdjęć:
  • Akceptowane są pliki w formacie .jpg o wymiarach minimalnych 1600 x 1200 pikseli.
  • Na zdjęciach zgłoszonych na konkurs MUSI znajdować się dowolnego rodzaju antena. Termin "antena" jest rozumiany jako: urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie. Antenami nie są: wieże linii wysokiego napięcia, ani czułki i inne organy zmysłowe owadów, ani żadnych innych zwierząt. Prace nie zawierające chociaż jednej anteny (rozumianej zgodnie z powyższą definicją) nie zostaną przyjęte. Antena na zdjęciu musi być widoczna w sposób umożliwiający odróżnienie jej od tła i otoczenia.
  • Zdjęcia zrobione na konkurs mogą być modyfikowane w następujący sposób: zmiana kontrastu i nasycenia (wszelkie zmiany poziomów i krzywych), kadrowanie, skalowanie, ostrzenie, rozmycie oraz stosowanie filtrów artystycznych.
  • Zdjęcia nie mogą zawierać grafik ani tekstów dodanych w procesie postprodukcji lub doklejonych elementów z innych zdjęć. Wyjątkiem są kolaże.
  • Zdjęcia fotografii i reprodukcje obrazu nie będą przyjmowane.
  • Jeżeli zgłoszona praca będzie miała charakter pornograficzny, rasistowski, czy w jakikolwiek sposób obraźliwy dla innych Uczestników lub Organizatora, nie będzie przyjęta na konkurs.
  • Jeżeli przesłana praca brała udział w poprzednich edycjach konkursu, nie będzie przyjęta na konkurs.
  • Zdjęcia można przesyłać tylko i wyłącznie drogą mailową. Przesłane linki do serwisów hostujących pliki nie będą otwierane.
  • Prace należy nadsyłać od 1 czerwca 2018 do 28 września 2018 r. Zdjęcia przesłane po tym terminie nie będą przyjmowane.

  6) Zdjęcia należy wysłać na adres konkurs@dipol.com.pl.
  W temacie maila należy wpisać: Konkurs Fotograficzny DIPOLa, a w treści listu: tytuł ogólny lub tytuły poszczególnych zdjęć oraz imię i nazwisko autora. Do zdjęć można dołączyć kilka zdań komentarza na ich temat.

  7) Jeżeli Uczestnik konkursu przesłał już 3 zdjęcia, nie ma możliwości podmiany już przesłanych prac na inne.

  8) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Informatorze TV-SAT, CCTV, WLAN w dniu 15 października 2018 roku. Laureaci otrzymają dodatkowo powiadomienia drogą mailową.

  9) Organizator może nie przyjąć nadesłanych prac bez podawania przyczyny.

III Nagrody
  1) Przewidziano trzy główne nagrody oraz wyróżnienia. Liczba przyznanych wyróżnień będzie określona podczas oceny zebranych prac.

  2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o większej lub równej wartości, w przypadku wystąpienia zdarzenia niezależnego od Organizatora, które uniemożliwiłoby wysłanie laureatom konkursu wyżej wymienionych nagród.

IV Postanowienia końcowe
  1) Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471, 1948 i 2260 z późn. zm.).

  2) Ostateczna i nieodwołalna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

  3) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook i nie jest z nim związany (pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika).

  4) Firma DIPOL, poza pamiątkowymi dyplomami dla laureatów i osób wyróżnionych, nie wydaje żadnych pisemnych oświadczeń dotyczących udziału w Konkursie.

  5) Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, tj. 1 czerwca 2018 roku.

V Ochrona danych osobowych
  1) Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
  • Adres e-maili,
  • Imię i nazwisko.

  2) Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzców następujące dane:
  • Adres miejsca zamieszkania (do wysyłki nagrody),
  • Numer telefonu kontaktowego.

  3) Dane osobowe Uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, a także w celach informacyjnych (mailing informujący o rozpoczęciu oraz zakończeniu Konkursu).

  4) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
  • Dostępu do danych,
  • Poprawienia danych,
  • Usunięcia danych.

  5) Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzców jest DIPOL Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie ul. Ciepłownicza 40, NIP: 6780101049. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Zdjęcia z poprzednich edycji: