Promocja Wygraj z Hikvision 23.09.2016 - 30.11.2016

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Firma DIPOL zaprasza instalatorów sprzętu CCTV do udziału
w promocji organizowanej przez HIKVISION POLAND
Każda firma instalatorska która dokona:
 • zgłoszenia udziału w promocji w postaci:
 • zakupów produktów Hikvision objętych promocją (e-Sklep, pełny cennik Hikvision)
  w okresie od 23 września 2016 do 30 listopada 2016 na kwotę minimum 5000 zł
może wybrać wartościowe nagrody spośród proponowanych narzędzi MAKITA:
 • wiertarek,
 • szlifierek,
 • młotów udarowych,
 • wkrętarek,
 • pił,
 • pilarek,
 • myjek ciśnieniowych itd.
Nagrody z różnych pułapów wymaganych zakupów można ze sobą łączyć w ramach wartości dokonanego w okresie promocji obrotu. Wybraną nagrodę klient kupuje za 1 do 6 zł netto na fakturę, nabywając tym samym roczną gwarancję, którą można przedłużyć na stronie dystrybutora .
45 instalatorów - najlepszych Uczestników Promocji„Wygraj z Hikvision”zostanie zaproszonych do udziałuw prestiżowym szkoleniu Hikvision na Teneryfie.
Oznaczenie towarów

z promocji "Wygrywaj z Hikvision"

w kartach katalogowych

Informacje o promocji można uzyskać:
 • dzwoniąc pod numer telefonu 12 644 57 18
 • pisząc maila
Aktualny stan wygenerowanego obrotu będziemy wysyłać cyklicznie na podany w zgłoszeniu adres email.

Wartość obrotu  podczas promocji
Zestaw promocyjny MAKITA

  Promocyjna
cena netto
sprzedaży
orientacyjna cena brutto producenta
PUŁAP 1          5 000 zł netto

Szlifierka kątowa 125mm 720W

GA5030R

1 zł 294 zł

Myjka ciśnieniowa 1300W

HW102

1 zł 374 zł
PUŁAP 2          10 000 zł netto   

Wiertarka udarowa 710W

HP1630K

  2 zł 427 zł

Dalmierz laserowy

LD050P

2 zł 456 zł

Elektryczna pilarka łańcuchowa

UC4041A

UC4041A 2 zł 579 zł
PUŁAP 3          20 000 zł netto   

Młot udarowy obrotowy

HR2630 X7,
szpic sds-pl, dłuto sds-pl,
adapter sds wraz z uchwytem do wierteł cylindrycznych

  3 zł  635 zł

Dalmierz laserowy

LD080PI

  3 zł 913 zł

Laser krzyżowy MAKITA

SK102Z

  3 zł 761 zł

Odbiornik radiowy

DMR106

  3 zł 704 zł
PUŁAP 4          30 000 zł netto   

Wkrętarka-wiertarka

DDF458RF3J

  4 zł 1975 zł

Młot akumulatorowy z udarem obr.

DHR241RMJ

  4 zł 1824 zł

Piła szablasta

JR3070CT +kpl19

. 4 zł 1435 zł 
PUŁAP 5          40 000 zł netto   

Zestaw COMBO 18V Li-lon DLX2153TJ1:
młotowiertarka DHR 241Z
- szlifierka DGA 504Z
- dwa akumulatory 5Ah 18V i MAKPAC

  5 zł 2445 zł

Zestaw COMBO 18V Li-lon

DLX3008M

  5 zł 1970 zł

Młot udarowo-obrotowy

HR4501C+kpl32 kpl30

5 zł 3675 zł 
PUŁAP 6          50 000 zł netto   

Agregat prądotwórczy

EG5550A

  6 zł 4887 zł

Zestaw COMBO

DLX6004

  6 zł 4669 zł

 

Regulamin promocji „Wygrywaj z Hikvision”
 • Organizatorem promocji „Wygrywaj z Hikvision” zwanej dalej Promocją jest Hikvision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-255 Warszawa, przy ul. Krakowiaków 50 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000512864, o kapitale zakładowym w wysokości 415 000 zł, będącą płatnikiem VAT, zarejestrowaną pod numerem NIP PL7010426661 oraz posiadającą REGON : 147265204 zwaną dalej Organizatorem.
 • Promocja „Wygrywaj z Hikvision” organizowana jest przy współudziale dystrybutorów krajowych oraz regionalnych produktów Hikvision.
 • Promocja „Wygrywaj z Hikvision” trwa od dnia 23.09.2016r. do wyczerpania zapasu Nagród objętych Promocją, jednakże nie dłużej niż do dnia 30.11.2016 r.
 • Promocja odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
  • Dystrybutorze – należy przez to rozumieć dystrybutora krajowego lub regionalnego produktów Hikvision biorącego udział w Promocji, wskazanego na Liście Dystrybutorów,
  • Instalatorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych zajmującą się montażem systemów teletechnicznych, w szczególności instalacjami sprzętu telewizji dozorowej (CCTV) i systemów alarmowych,
  • Uczestniku – należy przez to rozumieć Instalatora, który zgodnie z zasadami Regulaminu zgłosił udział w Promocji,
  • Nagrodzie - należy przez to rozumieć produkt wskazany w tabeli, do którego zakupu po promocyjnej cenie, na zasadach określonych w Regulaminie, uprawniony jest Uczestnik.
 • Promocją objęte są zakupy produktów dystrybucyjnych Hikvision, których lista znajduje się w Cenniku dystrybucyjnym Hikvision PL, dokonane przez Instalatorów u Dystrybutorów w okresie od 23.09.2016 do dnia zakończenia Promocji. W zależności od łącznej wartości zakupów ww. produktów zrealizowanych u danego Dystrybutora Uczestnik będzie uprawniony do zakupu w promocyjnej cenie wybranej nagrody wybranych nagród.
 • Czterdziestu pięciu najlepszych Uczestników Promocji „Wygrywaj z Hikvision” (tzn. tych, którzy zgodnie z określonymi w Regulaminie zasadami wyliczania obrotu Uczestnika biorącego udział w Promocji, osiągną najwyższe pułapy łącznego obrotu netto w trakcie trwania Promocji oraz zaznaczą w zgłoszeniu udziału w Promocji zainteresowanie dodatkową nagrodą dalej zwaną Nagrodą Specjalną), zostanie zaproszonych do udziału w prestiżowym szkoleniu Hikvision na Teneryfie.
Warunki uczestnictwa i zasady Promocji
 • Promocja kierowana jest do Instalatorów
 • Promocja nie jest skierowana do podmiotów będących dystrybutorami lub redystrybutorami urządzeń telewizji dozorowej (CCTV), a w szczególności do podmiotów będących dystrybutorami krajowymi lub regionalnymi produktów Hikvision. W Promocji nie mogą brać udziału zarówno pracownicy Dystrybutorów ani podmiotów od nich zależnych, a także członkowie ich rodzin oraz podmioty i osoby pracujące dla członków ich rodzin jak również pracownicy Hikvision, a także członkowie ich rodzin oraz podmioty i osoby pracujące dla członków ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia
 • Warunkiem koniecznym do uzyskania Nagród jest spełnienie przez Uczestników warunków Promocji, w szczególności:
  • dokonanie zgłoszenia udziału w Promocji w formie papierowej lub elektronicznej na adres Dystrybutora,
  • dokonanie, po uzyskaniu statusu Uczestnika, zakupu objętych Promocją produktów dystrybucyjnych Hikvision,
  • przesłanie w formie papierowej lub elektronicznej na adres Dystrybutora oświadczenia o wyborze Nagrody (Nagród). Oświadczenie o wyborze Nagrody powinno mieć formę zamówienia przesłanego przez Uczestnika z dopiskiem,że jest to zamówienie Nagrody w związku z Promocją „Wygrywaj z Hikvision”.
  • Dystrybutorowi objętych promocją produktów dystrybucyjnych Hikvision .
 • Zarówno Organizator jak i Dystrybutor zastrzegają sobie prawo bez podania przyczyny do niezaakceptowania zgłoszenia udziału Instalatora w Promocji. W takiej sytuacji Instalator zostanie poinformowany drogą mailową o tym fakcie.
 • Dokonanie zgłoszenia udziału w Promocji oznacza akceptację przez Uczestnika zasad Promocji określonych w Regulaminie oraz wyrażenie zgody na:
  • przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez administratora danych tj. Dystrybutora, u którego zostało dokonane zgłoszenie udziału w Promocji, w celu założenia i prowadzenia konta klienta w systemie informatycznym wykorzystywanym przez danego Dystrybutora.
  • przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez administratora danych tj. Dystrybutora u którego zostało dokonane zgłoszenie udziału w Promocji, w celach udziału w promocji objętej Regulaminem.
  • Po dokonaniu przez Uczestnika oświadczenia o wyborze Nagrody (Nagród) i weryfikacji przez Dystrybutora, czy Uczestnik spełnił wszystkie warunki promocji, Dystrybutor wystawi fakturę według ceny promocyjnej, a Nagrody wraz z fakturą sprzedaży zostaną przekazane osobiście lub wysłane pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 • Uczestnik który w okresie trwania promocji zakupi u danego Dystrybutora produkty objęte promocją o łącznej wartości netto większej niż suma co najmniej dwóch (lub większej liczby) pułapów, określonych w Tabeli , uprawniony będzie do wyboru Nagród przynależnych do kilku pułapów, pod warunkiem że suma wartości pułapów z których wybiera Nagrody nie przewyższy wartości zrealizowanych przez Uczestnika zakupów netto w okresie promocji u danego Dystrybutora.

 • Przykład: Uczestnik zrealizował u danego Dystrybutora w okresie promocji zakupy o łącznej wartości 20 000 zł netto. W związku z powyższym jest on uprawniony do wyboru:
  • jednej nagrody przypisanej zgodnie z Tabelą do Pułapu 3 - lub
  • jednej nagrody przypisanej zgodnie z Tabelą do Pułapu 2 i dwóch nagród z Pułapu 1 - lub
  • dwóch nagród przypisanych zgodnie z Tabelą do Pułapu 2 - lub
  • czterech nagród przypisanych zgodnie z Tabelą do Pułapu 1.
 • Nagrody będą dostarczane do Uczestnika wyłącznie po otrzymaniu oświadczenia o wyborze Nagrody wraz z podaniem niezbędnych danych do wystawienia faktury i po dokonaniu weryfikacji czy Uczestnik spełnił określone w Regulaminie warunki Promocji. Faktura jest jednocześnie podstawowym dokumentem gwarancji zakupionych urządzeń. Wszystkie nagrody objęte są roczną gwarancją producenta. W celu bezpłatnego przedłużenia gwarancji należy zarejestrować swój zakup na stronie www.makita.com.pl.
 • Rozdysponowanie Nagród odbędzie się trzykrotnie w terminie do 20.X, 20.XI, 20.XII. 2016 r.
 • Uczestnik, który chce otrzymać Nagrodę za zrealizowane dotychczas zakupy u danego Dystrybutora zobowiązany jest do złożenia u tego Dystrybutora oświadczenia o wyborze nagrody (nagród) w terminie do 05.X, 05.XI, 05.XII. 2016 r.
 • Przy weryfikacji uprawnienia do Nagrody uwzględnia się:
  • w przypadku gdy Uczestnik nie odbierał jeszcze Nagrody (Nagród) sumę wartości netto zakupów produktów objętych promocją (obrót) jaką Uczestnik zrealizował u danego Dystrybutora od dnia przystąpienia Uczestnika do Promocji u danego Dystrybutora do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego złożony przez Uczestnika wniosek o wyborze Nagrody (Nagród)
  • lub w przypadku gdy Uczestnik odebrał już Nagrodę (Nagrody) w ramach Promocji sumę wartości netto zakupów produktów objętych promocją (obrót) zrealizowanych od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu za który została zrealizowana Nagroda (Nagrody).

  Obroty Uczestnika zgromadzone w pierwszym okresie trwania Promocji (jest to okres od dnia przystąpienia do Promocji czyli wysłania Zgłoszenia udziału w promocji do dnia zakończenia pierwszego miesiąca kalendarzowego w którym trwała Promocja) mogą być zsumowane z obrotami zdobytymi w kolejnych okresach trwania Promocji (kolejnych miesiącach kalendarzowych trwania Promocji) o ile Uczestnik nie dokonał już wcześniej wyboru Nagrody np. po pierwszym okresie trwania Promocji. Dokonanie przez Uczestnika wyboru Nagrody po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego trwania promocji – skutkuje „wyzerowaniem” jego dotychczasowego obrotu. A kolejne zakupy Uczestnika uprawniające do odbioru Nagrody (Nagród) będą liczone od początku tj. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu za który została zrealizowana Nagroda.
 • Uczestnicy będą informowani przez Dystrybutorów o aktualnym statusie swoich obrotów nie częściej niż w cyklach dwutygodniowych za pomocą poczty elektronicznej.
 • Wartości zakupów produktów objętych promocją (obroty) zrealizowane przez Uczestnika u danego Dystrybutora w danym okresie trwania Promocji będą obliczane z uwzględnieniem wszystkich faktur korygujących wystawionych w okresie trwania Promocji. Pomimo faktu iż mogą one dotyczyć również faktur sprzedaży wystawionych zarówno w czasie trwania Promocji jak i w okresie sprzed Promocji.
 • Nagrody będą wysyłane przez Organizatora w terminie do 20 dni od daty otrzymania oświadczenia Uczestnika o wyborze Nagrody i po zweryfikowaniu że Uczestnikowi należy się Nagroda zgodnie z zasadami Promocji jednakże pod warunkiem, że wybrane przez Uczestnika Nagrody będą dostępne u dostawcy tj. FHB Sp. z o.o. W przypadku braku dostępności wybranych przez Uczestnika nagród u w/w dostawcy, Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia Uczestnika o wybór innego urządzenia lub opóźnienia w realizacji dostarczenia wybranego urządzenia. Nagrody będą wydawane przez Dystrybutorów i wysyłane przez nich pocztą lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 • Niezależnie od przyczyn niedopuszczenia do udziału w Promocji lub wykluczenia z Promocji wskazanych w treści Regulaminu Nagrody nie należą się Uczestnikowi w następujących sytuacjach:
  • w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych i danych do faktury, co uniemożliwi dostarczenie Nagrody
  • odmowy odebrania przez Uczestnika przesyłki pocztowej lub kurierskiej
  • występowaniu w momencie złożenia oświadczenia przez Uczestnika o wyborze Nagrody przeterminowanych zobowiązań względem Dystrybutora, u którego Uczestnik dokonywał zakupów.
 • Uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania z tytułu uczestnictwa w promocji wynagrodzenia oraz nie mogą otrzymać ekwiwalentu pieniężnego za wybrane Nagrody.
 • Po złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o wyborze Nagrody Uczestnik niezależnie od umów wiążących go z Dystrybutorem, czy też niezależnie od regulaminów obowiązujących u Dystrybutora nie ma możliwości zwrotu zakupionych produktów objętych Promocją, których wartość zakupu uwzględniona została przy weryfikacji uprawnienia do Nagrody. W przypadkach szczególnych należy kontaktować się z Komisją Promocji zorganizowaną przy danym Dystrybutorze biorącym udział w Promocji.
 • Zakupione Nagrody nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży. Złamanie tego zakazu skutkować będzie korektą ceny sprzedaży Nagrody, poprzez jej podniesienie do wartości rynkowej zgodnie z cennikiem detalicznym Producenta. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty Dystrybutorowi dodatkowo różnicy pomiędzy ceną promocyjną Nagrody a dokonaną korektą.
Sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu Promocji
 • W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Promocji, Organizator ustanowi przy każdym Dystrybutorze Komisję Promocji, w skład których wchodzić będą dwie osoby ze strony danego Dystrybutora i jedna osoba wyznaczona przez Organizatora. Komisje Promocji nadzorują wykonanie przez Dystrybutora i Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z Regulaminu Promocji.
 • Do kompetencji Komisji Promocji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Promocji reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat organizowanej Promocji
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 • Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji „Wygrywaj z Hikvision” mogą być składane przez Uczestników Promocji w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem na adres Dystrybutora u którego Uczestnik dokonuje zakupów (adresy do doręczeń oraz adresy e-mail Dystrybutorów znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu) lub na adres:

 • Hikvision Poland Sp. z o.o.
  Ul. Krakowiaków 50, Budynek 1
  02-255 Warszawa
  z dopiskiem: Promocja „Wygrywaj z Hikvision”.

 • Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu promocji można przesyłać przez cały czas trwania promocji oraz po jej zakończeniu do dnia 15.01.2017 r. Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Promocji działającą przy danym Dystrybutorze niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 • Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • Decyzja Komisji Promocji jest ostateczna.
Postanowienia końcowe
 • Organizator w dowolnym momencie bez podania przyczyny może zakończyć Promocję Wygrywaj z Hikvision o czym poinformuje Uczestników zamieszczając informację na stronie internetowej Organizatora lub wysyłając stosowną informację Dystrybutorom, którzy następnie przekażą ją Uczestnikom.
 • Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.